team1
Hatem Msleh Batesh
team2
Khaled Zeadan
team3
Zeinab Ajaj
team5
Naual Khazneh